15U 9th Grade Boys

Image

Front Row: Alex Holmes, Justin Tournoux, Brandon Stolleis

Back Row: Coach Mike Holmes, Jake Stults, Nathaniel Smith, Collin Innis, Clayton Whitlock, Brant Coyne, Coach Greg Tournoux